Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

– Predávajúci stanovuje v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka tieto Všeobecné obchodné podmienky.
– Všeobecné obchodné podmienky upravujú dodávateľsko – odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru a služieb medzi spoločnosťou MAV cz, sro, so sídlom Uherské Hradiště, námestie Republiky 952, PSČ 68601, identifikačné číslo: 29243254, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C , vložka 67966 (ďalej len „predávajúci“) jej obchodnými partnermi a zákazníkmi.
– Ak nie je dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim výslovne stanovené inak, platia pre vzájomné vzťahy zmluvných strán v obchodnom prípade tieto Všeobecné obchodné podmienky. Rozdielna dojednania v kúpnej, popr. inej zmluve, majú prednosť pred znením Všeobecných obchodných podmienok.
– Kupujúci je povinný sa pred nákupom zoznámiť s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

II. Objednávka

Objednávať možno:
– Osobne na našej predajni na adrese: MAV cz sro, Brnenská 1427, 686 03 Staré Mesto
– Na elektronickom obchode www.skolnipocitace .sk
– V prípade, že sa jedná o objednávku na špecifické tovary, požadujeme platbu na zálohovú faktúru, alebo podľa dohody preplatenie určitej sumy vopred, podľa ceny objednaného tovaru, v prípade nesúhlasu zákazníka si vyhradzujeme právo na zrušenie objednávky.


III. Platobné podmienky

platba bankovým prevodom do piatich dní od prevzatia tovaru
IV. Expedícia tovaru

osobný odber:

Tovar je možné prevziať na predajni na adrese: MAV cz sro, Brnenská 1427, 686 03 Staré Mesto. Osobný odber je bez akýchkoľvek manipulačných poplatkov.

Zasielanie prepravnou službou:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou GEIS
Pri dodaní je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu Inko@skolnipocitace.cz a spísať s dopravcom škodový protokol.

V. Ceny dopravy

Všetka doprava objednaného tovaru k zákazníkovi je zdarma

VI. Záručné podmienky

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.
Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

VII. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

– Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
– Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
– Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.
– Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
– Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
– Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
– Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.
– V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: I. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, II. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
– Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
– Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

VIII. Ostatné ustanovenia

Technické špecifikácie produktov sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter

Vlastníctvo k tovaru prejde na kupujúceho až zaplatením celej kúpnej ceny, pričom nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo škody na tovare nesie kupujúci od okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho alebo odovzdania tovaru dopravcovi bez ohľadu na to, ktorá zo zmluvných strán ponesie dopravné a poistné náklady.

Dňom zaplatenia sa rozumie pripísanie finančnej čiastky v plnej výške na účet predávajúceho alebo deň zloženia finančných prostriedkov na pokladňu predávajúceho.

Ak je kupujúci v omeškaní s platením faktúry, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania a 0,08% za každý deň omeškania dlhšie ako 14 dní. Zaplatením úroku z omeškania nestráca predávajúci nárok na náhradu škody vzniknutej neskoré úhradou faktúry.

Platbu, ktorá vyplýva zo zmluvy, nie je kupujúci oprávnený z akéhokoľvek dôvodu zadržovať ani zúčtovať so svojimi nárokmi voči predávajúcemu bez jeho písomného súhlasu.

Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť dohodnuté a pripravené objednávky, ak kupujúci neplní svoje platobné povinnosti.

Pre prípad, že by niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok bolo v rozpore s právnymi predpismi, neuplatňuje sa takéto ustanovenie pre právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a bude aplikovaný príslušný právny predpis. Pre vzťahy neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach platia ustanovenia platných právnych predpisov

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2015.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.