Záručné podmienky

Pre školy máme pripravené špeciálne záručné podmienky

 – Na počítače poskytujeme ako jediní na trhu záruku 5 rokov. Záruka sa vzťahuje na celú zostavu, okrem klávesnice a myši

 – Na ostatné repasované tovar poskytujeme štandardnú záruku 2 roky, ktorá sa v prípade väčších zákaziek môže predĺžiť až na 3 roky

 – Všetky náklady na riešenie reklamácií a to vrátane nákladov na dopravu hradí vždy naša spoločnosť

 – V prípade dodávok väčšieho množstva rovnakého tovaru (podľa modelu cca 15-20 ks) dodávame zadarmo 1ks rovnakého tovaru pre promptné riešenie reklamácií. Vďaka tejto službe tak máte počítačové učebne stále vo funkčnom stave.

 – Počítače nie sú opatrené záručný pečaťou a tak vám umožňujeme si drobné výmeny komponentov (HDD, DVD, RAM) vykonať sami bez straty záruky. V tomto prípade sa spoliehame na vzájomnú dôveru medzi nami a vami

 

Všeobecné záručné podmienky

Predávajúci poskytuje na dodaný tovar nižšie uvedené záručnej doby:

  • Počítačové zostavy: 60 mesiacov
  • Monitory 24 mesiacov
  • Ostatné výrobky: 24 mesiacov

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v týchto prípadoch:

  • porušenie ochranných pečatí, prachových pásikov na HDD a garančných nálepiek, pokiaľ na výrobku sú
  • chýba štítok so sériovým číslom alebo sú na ňom jasne viditeľné známky odlepenia či prelepenie
  • mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zaobchádzaním či obsluhy
  • ak boli vady spôsobené počítačovými vírusmi
  • pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je odberateľ schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia
  • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami kancelárskemu prostrediu alebo iným parametrom stanoveným výrobcom
  • tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete

Kupujúci je oprávnený vykonať zásah v hardware PC len po predchádzajúcom uvedomenia predávajúceho. Ak je v tomto prípade nútený porušiť garančné nálepky, pokiaľ na výrobku sú, týmto nezaniká nárok na uplatnenie záruky.

Všetky záručné opravy budú vykonávané v servisnom stredisku predávajúceho.
Po vzájomnej dohode je možné vykonať záručnú opravu aj v objekte kupujúceho.
Po celú dobu záručnej doby hradí predávajúci náklady na dopravu reklamovaného tovaru zo sídla kupujúceho do sídla predávajúceho a späť.
Záručné opravy budú vykonané maximálne do 5 pracovných dňa od ich nahlásenie.
Pozáručné opravy budú vykonané maximálne do 10 pracovných dní od ich nahlásenie.