Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

I. Právny rámec spracovania
Osobné údaje zákazníkov a ďalších osôb (ďalej tiež „subjekt údajov“), ktorých osobné údaje spoločnosť RepasPoint s.r.o. spracováva, sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

II. Správca osobných údajov
Správcom získaných osobných údajov je spoločnosť RepasPoint s.r.o., IČO 29243254, so sídlom Stojanova 1334, PSČ 686 01, (ďalej tiež „správca“).

III. Presnosť osobných údajov
Subjekt údajov je povinný svoje osobné údaje (napr. Pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.

IV. Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov

 1. Meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúce fyzické osoby), titul (ak je zákazníkom uvedený), adresa bydliska či sídla, doručovacia adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty subjektu údajov, telefónne číslo a údaje o uskutočnenom nákupe sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (napr. identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, informácie o stave objednávky, doručenie objednávky, vystavenie daňového dokladu); právnym základom spracovanie týchto údajov na uvedený účel je ich nevyhnutnosť pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej údajů.Výše uvedené osobné údaje sú po splnení zmluvy ďalej spracovávané, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť RepasPoint s.r.o vzťahuje.
 2. Osobné údaje uvedené pod písm. A a údaje o histórii zákazníkom urobených objednávok, uskutočnených nákupov a uplatnených reklamácií, môžu byť spracované pre účely vedenia internetového používateľského účtu zákazníka; právnym základom spracovanie týchto údajov na uvedený účel je súhlas udelený zákazníkom.
 3. Osobné údaje zákazníkov uvedené pod písm. A môžu byť spracované pre účely priameho marketingu tj. Hlavne zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb spoločnosti RepasPoint s.r.o. .; právnym základom spracovanie týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti RepasPoint s.r.o. Zúčastňujete Ak sa súťaže organizované spoločnosťou RepasPoint s.r.o. môžu byť uvedené údaje spracúvať na účely priameho marketingu na základe Vami udeleného súhlasu.
 4. Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu prípadne cestovného pasu dotknutej osoby, prípadne iné identifikačné a kontaktné údaje môžu byť spoločnosťou RepasPoint s.r.o. vyžadované a spracovávané za účelom identifikácie osoby pri vracaní peňažného či nepeňažného plnenia z dôvodu zániku zmluvného ťahu (napr. zrušenie kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia), alebo pri vyzdvihnutí tovaru, a s tým súvisiacej ochrany strán pred vydaním plnenia neoprávnenej osobe. Právnym základom spracovanie týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem správcu.
 5. Identifikačné údaje subjektu údajov vo forme kamerového záznamu získaného pred a v skladových priestoroch spoločnosti RepasPoint s.r.o., môžu byť spoločnosťou RepasPoint s.r.o. spracovávané za účelom ochrany jej majetku, života a zdravia osôb. V odôvodnených prípadoch môžu byť odovzdané orgánom činným v trestnom konaní, prípadne iný zainteresovaným subjektom pre naplnenie účelu spracovania (napr. Poisťovňa). Právnym základom spracovanie týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti RepasPoint s.r.o.
 6. Keď používate naše webové stránky www.skolnipocitace.cz a www.repaspoint.cz (ďalej len „Webové stránky“) spoločnosť RepasPoint s.r.o. z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Ku zozbieranie týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. Súbory cookies; tieto informácie môžu zahŕňať Vašu IP adresu, jedinečný identifikátor využívajúci „cookies“, informácie o cookies a informácie týkajúce sa toho, či Váš prístroj disponuje softvérom potrebným na prístup k určitým prvkom, jedinečný identifikátor prístroje a typu prístroja, doménu, typ prehliadača a jazyk, druh operačného systému a jeho nastavenia, štát a časové pásmo, predtým navštívené webové stránky, informácie o Vašich krokoch na našich webových stránkach, ako napríklad klikanie, uskutočnené nákupy a označené preferencie a čas prístupu a referenčné adresy URL.Cookies používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú Webové stránky, a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť. Cookies používame tiež na vytvorenie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom naše Webové stránky ďalej zlepšovať. Na našich webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies.

  o Funkčná: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patrí k nim cookies, ktoré umožňujú si Vás pri prechádzaní našich Webových stránok zapamätať už počas jedinej návštevy, alebo – ak si želáte to – pri každej návšteve. Pomáhajú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatení a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.
  o Zlepšujúce fungovaní (výkon): Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich Webových stránok tým, že sledujeme ich používanie. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na Vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si Vaše voľby vybrané pre dané stránky. Ak tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presná a chod stránok sa spomalí.
  o Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť Vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich Webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu Vašim záujmom, a to na našich Webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie Vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre Vás nebude toľko relevantné, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Instagramu či iných sociálnych sieťach, a / alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah.

  Právnym základom spracovanie vyššie uvedených údajov pre dané účely je súhlas daný subjektom údajov, respektíve oprávnený záujem správcu na účely základnej analýzy návštevnosti webovskej stránky.

  V.
  Poskytnutie osobných údajov uvedených v čl. IV písm. A a F je zmluvným požiadavkou spoločnosti RepasPoint s.r.o. Meno, priezvisko, adresa bydliska a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je nepodnikateľ fyzickou osobou a meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúce fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u platcu DPH) a adresa elektronickej pošty u kupujúceho, ktorý je podnikajúce fyzickou osobou, sú zároveň údaje, ktoré je nevyhnutné uviesť do zmluvy; neposkytnutie týchto údajov môže viesť k nemožnosti uzavretiu zmluvy.

  VI. doba uloženia
  Osobné údaje budú uložené u spoločnosti RepasPoint s.r.o. po dobu, ktorá je vyžadovaná platnými právnymi predpismi, ak nie je doba takto stanovená tak po dobu, po ktorú trvá právny dôvod spracovanie či na čas nevyhnutný na určenie výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

  VII. Kategórie príjemcov osobných údajov:
  Spracovaním osobných údajov môže spoločnosť RepasPoint s.r.o. poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
  • doručovateľ zásielok
  Správca je oprávnený poskytnúť na účely doručenia objednaného tovaru meno, priezvisko (vrátane prípadného dodatku charakterizujúceho bližšie osobu alebo obchodný závod podnikajúce fyzické osoby), titul (ak je zákazníkom uvedený), doručovaciu adresu a telefónne číslo zákazníka subjektu zabezpečujúcemu doručenie objednaného tovaru.
  • Poskytovatelia účtovných daňových a právnych služieb
  Správca je oprávnený poskytnúť osobné údaje tiež osobám poskytujúcim správcovi účtovné, daňové a právne služby za účelom plnenia svojich zákonných povinností a v prípadoch, keď je to potrebné na stanovenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, či už v súdnom, mimosúdnym či správnom konaní.
  • Subjekty posudzujúce oprávnenosť reklamácií
  Správca je oprávnený poskytnúť subjektu zabezpečujúcemu pre správcov posúdenie oprávnenosti reklamácie daňové doklady k zakúpenému tovaru obsahujúce okrem zákonom vyžadovaných náležitostí tiež e-mailovú adresu a telefón zákazníka.
  • Subjekty poskytujúce služby v rámci priameho marketingu
  Správca je oprávnený poskytnúť adresu elektronickej pošty a telefónne číslo za účelom zasielania obchodných oznámení subjektom, ktoré túto činnosť vykonávajú pre správcu ako spracovatelia.
  • Subjekty poskytujúce služby výdajného / reklamného miesta
  Správca je oprávnený poskytnúť identifikačné a kontaktné údaje, údaje o urobených objednávkach, uskutočnených nákupoch a uplatnených reklamáciách a číslo bankového účtu subjektom poskytujúcim služby výdajného miesta a miesta pre uplatnenie reklamácie tovaru.
  • Subjekty oslovujúce zákazníkov za účelom získania hodnotenie
  Správca je oprávnený so súhlasom dotknutej osoby poskytnúť informácie o objednávke a e-mailovú adresu subjektom oslovujúce zákazníkov za účelom získania hodnotenia zakúpeného tovaru a poskytnutých služieb.

  VIII. Právo na prístup k osobným údajom
  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

  IX. Právo na opravu osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

  X. Právo na vymazanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného týkajú dotknutej osoby a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

  XI. Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, v prípadoch ustanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

  XII. Právo na prenosnosť osobných údajov
  Za podmienok stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté,

  XIII. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
  Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov spracovaných z dôvodu oprávneného záujmu správcu, vrátane profilovanie založeného na oprávneného záujmu kontrolóra. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

  XIV. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas možno odvolať prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na e-mailovú adresu: ahoj@repaspoint.cz, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: n99j8f). Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a zľavových a marketingových akciách týkajúcich sa tovaru a služieb správcu možno odvolať tiež prostredníctvom elektronického odhlasovacieho systému kliknutím na odkaz pre odhlásenie z odberu noviniek priamo v zaslanom e-mailovom obchodným oznámenie.

  XV. uplatnenie práv
  Vyššie uvedené práva môže subjekt údajov uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na e-mailovú adresu: ahoj@repaspoint.cz, písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu, či do dátovej schránky správcu (ID: n99j8f).

  XVI. Právo podať sťažnosť
  Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, najmä v členskom štáte EÚ svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V Českej republike je dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov.